Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina info@saovd.sk

Office Address

  • Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
  • IČO: 53326601
  • info@saovd.sk
  • +421 900 123 456

Sociálne siete

Séria otázok a odpovedí (1/8): predseda TSK Jaroslav Baška
18.07.2022

blog

Predseda Trenčianského samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška zodpovedal otázky týkajúce sa verejnej osobnej dopravy.

Ako v súčasnosti vnímate kvalitu verejnej osobnej dopravy vo vašom kraji?

„TSK zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu do každej obce na území kraja. Takmer všetky obce sú obsluhované aj počas víkendov a sviatkov. V mnohých prípadoch je obsluha menších a koncových obcí ekonomicky výrazne neefektívna, napriek tomu je cieľom TSK zabezpečiť aj v týchto obciach dochádzku do škôl, do zamestnania, k lekárom, atď.  Okrem nadštandardnej ponuky spojov v rámci prímestskej autobusovej dopravy, ponúkame pre pravidelných cestujúcich rôzne benefity, ako sú napr. predplatné časové lístky. Jedná sa o 7 alebo 30 dňový predplatný lístok, po ktorého zakúpení na určitú tarifnú vzdialenosť môžu cestujúci cestovať neobmedzene na rôznych trasách, čím môžu cestujúci ušetriť na cestovnom. TSK na základe Plánu dopravnej obslužnosti neustále pracuje na zlepšovaní podmienok dopravnej obslužnosti všetkých sídel na území kraja.“

Akú predstavu máte o objednávaní verejnej osobnej dopravy v súvislosti s plánovaným vznikom Národnej dopravnej agentúry (autority)?

„Vznik Národnej dopravnej agentúry by mal zvýšiť efektívnosť prímestskej autobusovej dopravy na území Slovenskej republiky.. Veríme, že po dlhých rokoch začne MDaV SR aj prostredníctvom tejto organizácie napĺňať plány smerujúce k integrácii  všetkých druhov verejnej osobnej dopravy na Slovensku.“

Aký názor máte na kompetenciu v oblasti objednávania regionálnej železničnej dopravy z úrovne organizátorov/organizácií, zriadených v rámci funkčných celkov (Strategický plán rozvoje dopravy SR do roku 2030)?

„Objednávania regionálnej železničnej dopravy organizátormi dopravy v rámci funkčných celkov je správna vízia do budúcnosti. Je to  najmä z dôvodu, že pre vytvorenie najvhodnejších podmienok pre cestujúcich je nevyhnutné aby verejnú osobnú dopravu objednával jeden objednávateľ, ktorý pozná daný región a tiež pozná individuálne špecifiká konkrétnych funkčných celkov. Zároveň je potrebné pripomenúť, že by tento zámer musel byť prenesený aj s príslušným finančným mechanizmom zo strany štátu.“

Aký názor máte na zjednotenie sociálnej politiky (sociálne zľavy) v oblasti dopravy na úrovni štátu?

„Zjednotenie zliav na celom území SR vnímame, ako pozitívny krok, ktorý by viedol k sprehľadneniu a zjednodušeniu sociálnych benefitov poskytovaných zraniteľným skupinám cestujúcich (seniori, žiaci, ZŤP).“

Ako vnímate nastavenú legislatívu v SR, v oblasti VO pre zabezpečenie služieb dopravnej obslužnosti v prímestskej autobusovej doprave?

„Na základe doterajších skúseností z VO v rámci ostatných samosprávnych krajov, je možné konštatovať, že vo väčšine prípadov boli v rámci týchto procesov viaceré komplikácie. Aktuálne prebieha diskusia k novo pripravovanému zákonu o službách vo verejnom záujme vo verejnej osobnej doprave. Tento materiál pripomienkujú okrem iných aktuálne aj všetky samosprávne kraje. Veríme, že ak budú tieto pripomienky akceptované so strany MDaV SR dospejeme v budúcnosti k zlepšeniu procesov verejných obstarávaní v službách vo verejnom záujme vo verejnej osobnej doprave.“