Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina info@saovd.sk

Office Address

  • Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
  • IČO: 53326601
  • info@saovd.sk
  • +421 900 123 456

Sociálne siete

Séria otázok a odpovedí (2/8): Predseda KSK Rastislav Trnka
19.08.2022

blog

Predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka zodpovedal otázky týkajúce sa verejnej osobnej dopravy.

Ako v súčasnosti vnímate kvalitu verejnej dopravy vo vašom kraji?

„Prímestskú autobusovú dopravu využívajú v našom kraji denne tisícky obyvateľov. Snažíme sa im poskytovať kvalitné dopravné služby a neustále ich zlepšovať. Už dlhšiu dobu pracujeme spolu s Prešovským samosprávnym krajom na vytvorení spoločného integrovaného dopravného systému, vďaka ktorému sa cestujúci dočkajú lepšej koordinácie jednotlivých spojov, budú môcť cestovať na jeden lístok bez ohľadu na to, aký druh dopravy využijú, k dispozícii budú mať nové druhy cestovného. Verejnosť sa snažíme motivovať, aby presadli z áut do autobusov aj zavedením nových služieb. Východniari môžu využívať výhodné víkendové lístky pre rodiny s deťmi za 1 euro, expresné spoje, ktoré zabezpečujú rýchlejšie spojenie okolitých miest s Košicami, službu autobusy na zavolanie v lokalitách s nízkym počtom obyvateľov. Verím, že hlavne mladých cestujúcich teší možnosť platby virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Od 1. apríla 2022 sú účinné nové zmluvy s autobusovými dopravcami nášho kraja, vďaka ktorým sa bude kvalita dopravných služieb ďalej zvyšovať.“

Akú máte predstavu o objednávaní verejnej dopravy v súvislosti s plánovaným vznikom Národnej dopravnej agentúry (autority)?

„Hlavnou úlohou Národnej dopravnej autority by malo byť predovšetkým objednávanie železničnej dopravy, a to v úzkej spolupráci a koordinácii s organizátormi IDS, resp. inými autoritami fungujúcimi na území jednotlivých funkčných regiónov, napr. región Východné Slovensko – územie Košického a Prešovského kraja. Rozhodujúci je najmä spôsob a forma tejto koordinácie, pretože je dôležité, aby bola zabezpečená rovnosť všetkých objednávateľov služieb vo verejnom záujme a aby boli posudzované nielen náklady na služby, ale aj objektívny vplyv zmien na cestujúcu verejnosť. Uvedený postup má byť vykonávaný v záujme naplnenia spoločného cieľa, ktorým je hospodárne a efektívne zabezpečenie atraktívnych služieb vo verejnom záujme.“

Aký máte názor na kompetenciu v oblasti objednávania regionálnej železničnej dopravy z úrovne organizátorov/organizácií zriadených v rámci funkčných celkov (Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030)?

„V záujme dosiahnutia spoločného cieľa vybudovať jednotný integrovaný dopravný systém je vhodné umožniť delegovať samosprávne kraje, resp. dopravné autority jednotlivých funkčných regiónov, organizovaním, nie nutne objednávaním, regionálnej a prímestskej dopravy ako celku, teda ako železničnej tak aj prímestskej autobusovej. Vhodným riešením je pridelenie stanoveného objemu finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia dopravných služieb vo verejnom záujme pre každý kraj či funkčný región samostatne. Z týchto prostriedkov by sa následne financovali dopravné výkony v železničnej aj autobusovej doprave s ohľadom na existujúce strategické dokumenty v oblasti dopravy, akými sú napríklad Plány dopravnej obslužnosti.“

Aký máte názor na zjednotenie sociálnej politiky (sociálne zľavy) v oblasti dopravy na úrovni štátu?

„Zjednotenie výšky sociálnych zliav vo všetkých druhoch verejnej dopravy je optimálny spôsob ako vyriešiť hlavnú bariéru pri určovaní tarifnej politiky v integrovaných dopravných systémoch. Po pandémii sa miera financovania pravidelnej autobusovej dopravy zo strany Košického samosprávneho kraja zvýšila na 69 %, pričom cestujúci ju v tržbách financujú vo výške 31 %. Takže v prípade, ak sociálne zľavy stanoví štát a úhrady na poskytnuté zľavy budú hradené priamo zo štátneho rozpočtu, dôjde k zvýšeniu počtu spojov a následnému zvýšeniu atraktivity verejnej dopravy s výsledkom zvýšenia počtu cestujúcich a zníženia miery využívania individuálnej automobilovej dopravy. Tento zámer má definovaný nielen každý samosprávny kraj so spracovaným Plánom udržateľnej mobility, ale aj štát v schválenom Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2030.“

Ako vnímate nastavenú legislatívu v SR, v oblasti VO a v oblasti verejnej dopravy pre zabezpečenie služieb dopravnej obslužnosti v prímestskej autobusovej doprave?

„Aktuálna situácia v systéme prímestskej autobusovej dopravy nie je v zákonoch nastavená dobre. Kraje sú objednávatelia služieb vo verejnom záujme a zodpovedajú za prímestskú dopravu, avšak cez súkromné firmy, v ktorých má štát stále majetkový podiel. Kraje tak nedisponujú dostatočnými legislatívnymi oporami a nemôžu rozhodovať o zásadných zmenách, ale musia sa zmluvne dohodnúť s dopravcami. V prípade železníc či dopravných podnikov je to bez problémov, keďže štát, resp. mestá sú 100% vlastníci dopravcov. Preto sú už nové zmluvy s dopravcami v KSK nastavené tak, aby zaručovali objednávateľovi a dopravcovi rovnovážne postavenie. Aktuálne už prebieha aj príprava zákona o verejnej osobnej doprave, v ktorom očakávame pozitívne zmeny v kompetenciách samosprávnych krajov, postavení organizátorov a v nastavení princípov koordinácie dopravných služieb a pri prevádzkovaní integrovaných dopravných systémov, ktoré budú založené na rovnocennom postavení objednávateľov verejnej dopravy.“