Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina info@saovd.sk

Office Address

  • Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
  • IČO: 53326601
  • info@saovd.sk
  • +421 900 123 456

Sociálne siete

Prvé zasadnutie pracovných skupín SAOVD
02.11.2021

blog

V septembri sa konalo prvé zasadnutie Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy (SAOVD), ktorej členmi sú Bratislavská integrovaná doprava, IDS Východ a Integrovaná doprava Žilinského kraja. V Rajeckých Tepliciach sa uskutočnili stretnutia jej štyroch odborných pracovných skupín.

V rámci pracovnej skupiny Dopravná legislatíva boli prerokované okruhy tém týkajúce sa návrhu novelizácie zákona o cestnej doprave v častiach pojednávajúcich prijatie núdzových opatrení z hľadiska obstarávania dopravnej obsluhy územia (v nadväznosti na zásadné pripomienky Úradu pre verejné obstarávanie v medzirezortnom pripomienkovaní). Prerokované boli aj témy týkajúce sa nutnosti prípravy a prijatia nového zákona o verejnej doprave, prípravy návrhu obsahovej stránky Dohody pre spoluprácu pri prevádzke IDS s MDaV SR a potreby vytvorenia legislatívneho rámca pre objednávanie železničnej osobnej dopravy v kompetenciách samosprávnych krajov.

Členovia pracovnej skupiny Tarifný a informačný systém si vymenili skúsenosti súvisiace s tvorbou tarify a jej uplatnenia v praxi. Členovia skupiny sa zaoberali aj štandardami kvality vybavenia vozidiel a prestupných terminálov.

Pracovná skupina zameraná na marketing sa dohodla na krokoch v rámci propagácie SAOVD a prevádzkovaní webu saovd.sk, ktorého náplňou budú články venované zmenám v legislatíve, propagácii činnosti IDS a súčasťou budú rozhovory s odborníkmi z oblasti verejnej dopravy.

Členovia pracovnej skupiny Plánovanie, organizácia a infraštruktúra si vymenili poznatky z oblasti turnusových obehov pri súčasnej legislatíve a dohodli sa na vypracovaní štandardov dopravnej obslužnosti verejnou osobnou dopravou.

Ďalšie stretnutia pracovných skupín sú naplánované na marec 2022.