Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina info@saovd.sk

Office Address

  • Pri Rajčianke 2900/43, 01001 Žilina, Slovenská republika
  • IČO: 53326601
  • info@saovd.sk
  • +421 900 123 456

Sociálne siete

Banskobystrický kraj založil Organizátora IDS BBSK
04.05.2022

blog

Na Slovensku vznikol ďalší organizátor integrovaného dopravného systému. Banskobystrický samosprávny kraj zriadil v novembri 2021 akciovú spoločnosť Organizátor IDS BBSK, ktorá má zefektívniť organizovanie verejnej dopravy v kraji.

Organizátor IDS BBSK vznikol na základe odporúčaní Plánu udržateľnej mobility a Plánu dopravnej obslužnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Príprava založenia a budúce aktivity boli koordinované aj s expertmi zo Svetovej banky pri projekte Catching Up Regions.

„Organizátor má vytvoriť  jednotný tarifný, informačný a prepravný systém, ktorý poskytne potenciál pre kvalitné personálne obsadenie. Cieľom je zabezpečiť efektívne riadenie viacerých módov dopravy v jednotných štandardoch definovaných touto spoločnosťou,“ uviedol predseda predstavenstva Organizátora IDS BBSK Radoslav Vavruš.

Po založení spoločnosti nasledovala v súlade s odporúčaniami Svetovej banky a strategickými dokumentami príprava projektu na čerpanie externých zdrojov z programu IROP. Projekt s názvom „Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov“, je určený na poskytnutie financovania technického a technologického vybavenia v podobe dopravného informačného systému Organizátora IDS BBSK

„Najbližšími cieľmi Organizátora IDS BBSK je úspešná implementácia projektu technického vybavenia IDS ako aj ďalšie budovanie akciovej spoločnosti z hľadiska personálneho a prevádzkového zázemia pre plne funkčnú prevádzku a manažment verejnej dopravy. Naším dlhodobým cieľom je organizovať dopravu z jedného miesta tak, aby bola v cieľovom stave ekonomika procesov prehľadná a znížili sa požiadavky na verejné výdavky v tomto segmente,“ povedal R. Vavruš.

Vízia spoločnosti je v súlade s európskymi a národnými legislatívno-rozvojovými dokumentmi, ktoré nastavujú globálne vízie a ciele, ale aj potrebami jednotlivých dopravných podsektorov, ktorej charakteristikou je: 

  • Udržateľná regionálna a mestská mobilita s vyšším podielom verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy na deľbe prepravnej práce oproti súčasnosti,
  • Objednávka dopravy definovaná podľa potrieb cestujúcich a štandardov kvality s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť voči automobilovej doprave,
  • Zavedený Dopravný informačný systém zabezpečuje dostupnosť aktuálnych informácií o poskytovanej doprave objednávateľovi dopravy (ekonomických, procesných a kvalitatívnych) a ich vyhodnocovanie a na základe nich umožňuje efektívne plánovanie a objednávanie výkonov.
  • Skvalitňovanie verejnej osobnej dopravy jej integráciou, zlepšeným plánovaním a implementáciou štandardov kvality, aby bola bezpečná, ekologická a konkurencieschopná voči individuálnej automobilovej doprave,
  • Prevádzková koordinácia jednotlivých módov verejnej osobnej dopravy,

Projekt IDS umožní po jeho implementácií využívať moderné tarifné, informačné a dispečerské subsystémy. Získané dáta a informácie budú k dispozícii aj cestujúcim. Zlepší sa  plánovanie a riadenie dopravy na základe získaných dát a dostupnosť  spojov. Doprava bude ekonomicky efektívna a konkurencieschopnejšia.

Zámerom Organizátora IDS BBSK, a.s. je vstúpiť do Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy.  Predseda predstavenstva sa už zúčastnil prvého stretnutia, na ktorom otvoril túto možnosť a ďalej plánuje pokračovať v spolupráci s ostatnými zástupcami Asociácie.